¡Hola! Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de esta web y mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando entendemos que aceptas nuestra política de cookies.    Saber máis - Aceptar.
MercaRianxo, o teu comercio de sempre a un clic
Contáctanos en: info@mercarianxo.gal
es
gl
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

AVISOS LEGAIS

En cumprimento do disposto pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, ponse ao dispor das persoas usuarias a seguinte información do titular deste sitio web:

Denominación social: Asociación Rianxeira de Empresarios
NIF.: G15260979
Enderezo: Rúa Hospital, 14. 15920 Rianxo (A Coruña)
Teléfono: 981 866 312
E-mail: info@mercarianxo.gal

Os datos de carácter persoal que, no seu caso, solicítense para a prestación dos servizos dispoñibles neste sitio web, serán tratados de conformidade con nosa Política de Privacidad. O réxime aplicable aos  cookies que poidan utilizarse regúlase na nosa Política de Cookies.

Todas as persoas usuarias que se rexistren e/ou contraten neste sitio web suxéitanse ás Condiciones Generales de Contratación (CGC).

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Conforme á normativa vixente, esta Política de Privacidade aplícase ao tratamento de datos de carácter persoal que o titular do sitio web realiza como Responsable e Encargado dos mesmos, en relación cos datos que os usuarios e/ou clientes (persoas físicas) facilitan como consecuencia da contratación dos servizos, ou os solicitados a través do sitio web.

Esta Política é permanentemente accesible a través da ligazón habilitada no sitio web, denominado “Política de Privacidade”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos ou o tipo de negocio desenvolvido. Cando se realice algunha modificación, esta será comunicada ás persoas interesadas para que poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os clientes poidan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Entenderanse aceptadas as novas condicións cando a persoa usuaria acceda de novo aos seus servizos ou non comunique expresamente a súa oposición.

Esta Política de privacidade non é aplicable a ningún outro produto, servizo ou actividade de terceiros.

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Denominación social: Asociación Rianxeira de Empresarios
NIF.: G15260979
Enderezo: Rúa Hospital, 14. 15920 Rianxo (A Coruña)
Teléfono: 981 866 312
E-mail: info@mercarianxo.gal

 

2. VERACIDADE DOS DATOS

Os datos son tratados de forma leal e lícita e unicamente trátanse aqueles que se consideran adecuados, pertinentes e non excesivos relacionados co obxecto de actividade empresarial, non sendo utilizados para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

As persoas usuarias dos servizos e do sitio web son responsables da veracidade, actualización e exactitude dos datos proporcionados, considerándose veraces, actuais e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar os seus datos a través das opcións que se atopan dispoñibles no “Área Cliente”.

 

 

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Para acceder e/ou navegar pola nosa páxina web non é necesario achegar ningún dato.

Unicamente pídense datos persoais coa finalidade xenérica da xestión e control da relación contractual establecida e, especificamente para:

 

 • Xestionar o acceso completo e a utilización correcta dos servizos contratados por parte dos usuarios dos mesmos.
 • Para comunicar cos usuarios en resposta a incidencias, solicitudes, comentarios e preguntas que nos realice a través dos formularios de contacto da nosa páxina web.
 • Para proporcionar, actualizar, manter e protexer os servizos, sitios web e actividades.
 • Para ofrecer novos produtos, servizos, ofertas especiais ou actualizacións.
 • No seu caso, xestionar procesos de selección de persoal en procesos selectivos de traballadores e/ou colaboradores.
 • Comunicacións: Poderemos enviarlle correos electrónicos, mensaxes e outros tipos de comunicación en referencia aos servizos contratados, cuestións técnicas e cambios nos mesmos. Estas comunicacións considéranse parte dos servizos e non pode renunciar a elas.
 •  Comunicacións Comerciais (Marketing): Poderemos utilizar os seus datos para contactarlle, tanto por vía electrónica como non electrónica, para realizar enquisas, obter a súa opinión sobre o servizo prestado, e, ocasionalmente, para notificarlle cambios, desenvolvementos importantes dos servizos, ofertas e/ou promocións dos nosos servizos.

Non trataremos os seus datos persoais para ningunha outra finalidade máis aló das descritas anteriormente salvo que veña imposto por lei ou exista algún requirimento xudicial.

 

4. PRAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse e tratarán mentres se manteña a relación de prestación de servizos, sen prexuízo da posibilidade de exercitar o seu dereito de supresión, nese caso bloquearemos os seus datos durante o tempo necesario esixido por lei.

Os datos persoais das persoas interesadas na recepción de información sobre os servizos manteranse no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite a súa supresión.

 

 

5. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Os usuarios consenten o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, que se solicitará no momento de:

 • Antes de proceder a tratar os seus datos.
 • Ao rexistrarse como persoa usuaria.

As solicitudes de información que nos faga chegar requiren que a persoa interesada facilítenos de forma voluntaria os datos necesarios para poder atenderlle ou prestarlle os servizos que solicita. A obrigatoriedade ou necesidade de facilitarnos eses datos sinálanse cun  asterisco (*) nos formularios ou seccións correspondentes a cada servizo.

Con todo, o interesado pode libremente negarse a facilitarnos eses datos ou, posteriormente, revogar o consentimento previamente outorgado para tratar os seus datos, aínda que esa negativa implicará a imposibilidade de que podamos atender a súa petición ou prestarlle o servizo que se trate.

Entendemos que ao facilitarnos eses datos, o interesado garante e faise responsable da veracidade, actualidade e exactitude dos mesmos e que acepta e consente expresamente no seu tratamento para as finalidades antes descritas.

 

 

6. CESIÓNS OU TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONAIS

Con carácter xeral, nunca cederemos os seus datos persoais a terceiros salvo que esteamos obrigados legalmente a iso ou vostede autorizóunolo expresamente ao facer uso dos nosos servizos.

 

7. DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

Vostede pode exercer ante o Responsable do tratamento dos seus datos os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: permite ao interesado coñecer e obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Dereito de rectificación: permite corrixir erros, modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos e garantir a certeza da información obxecto do tratamento.
 • Dereito de supresión: permite solicitar a eliminación dos datos obxecto de tratamento cando xa non sexan necesarios para a execución ou prestación do servizo.
 • Dereito de oposición: dereito do interesado a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo, salvo motivos lexítimos ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións, nese caso manterémolos bloqueados durante o prazo correspondente mentres persistan as obrigacións legais.
 • Dereito de oposición ao envío de publicidade: Os interesados poderán opoñerse ao envío das nosas comunicacións comerciais. Nese caso pode revogar en calquera momento o seu consentimento para recibir estas notificacións enviando un correo a info@mercarianxo.gal indicando no asunto “Baixa Publicidade” e detallando os seus datos persoais.
 • Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Portabilidade dos datos: as persoas interesadas poden solicitar recibir os datos que lle incumban e que nos facilitara ou que –sempre que tecnicamente sexa posible– enviémosllos a outro responsable de tratamento da súa elección, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica.
 • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas (incluída a elaboración de perfís): dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada no tratamento automatizado que produza efectos ou afecte significativamente.

Posibilidade de retirar o consentimento: Así mesmo, o interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado, sen que iso afecte á  licitud do tratamento baseado no consentimento prestado no momento de facilitarnos os seus datos.

Se desexa exercer algún dos dereitos expostos, rogamos que nos remita unha carta con todos os seus datos, incluíndo copia do DNI a:  MERCARIANXO, Cale Hospital, 14. 15920 Rianxo (A Coruña)

Posibilidade de reclamar ante a Autoridade de Control: informámoslle igualmente do dereito que lle asiste de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

POLÍTICA DE COOKIES

Benvida/ou á POLÍTICA DE  COOKIES da páxina web da entidade  ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS,  provista de NIF  G15260979, onde che explicaremos nunha linguaxe clara e sinxela todas as cuestións necesarias para que poidas ter o control sobre elas en base ás túas decisións persoais.

1. QUE SON AS  COOKIES E PARA QUE AS USAMOS?

Unha  cookie ou galleta informática é un pequeno arquivo de información que se garda no teu computador, “ smartphone” ou tableta cada vez que visitas a nosa páxina web.

En principio, unha  cookie é inofensiva: non contén virus,  troyanos, vermes, etc. que poidan danar o teu terminal, pero si ten certo impacto sobre o teu dereito á protección dos teus datos persoais, pois recolle determinada información concernente á túa persoa (hábitos de navegación, identidade, preferencias, etc.).

É por iso que, en base ao establecido na normativa aplicable ( LSSI e normativa vixente de protección de datos persoais), a activación de determinados tipos de  cookies necesitará da túa autorización previa.

Antes diso, darémosche algunha información adicional que che axudará a unha mellor toma de decisións respecto diso:

 

 

1.   As  cookies poden ser de varios tipos en función da súa finalidade:

 • Las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto.
 • O resto de  cookies serven para mellorar a nosa páxina, para personalizala en base ás túas preferencias, ou para poder mostrarche publicidade axustada ás túas procuras, gustos e intereses persoais. Podes aceptar todas estas  cookies pulsando o botón ACEPTAR ou configuralas ou rexeitar o seu uso. Ver apartado: 4. QUÉ PODES FACER CAS COOKIES?.

2.    Algunhas  cookies son nosas (denominarémolas  cookies propias) e outras pertencen a empresas externas que prestan servizos para a nosa páxina web (denominarémolas  cookies de terceiros: un exemplo poderían ser as  cookies de provedores externos como Google). Neste sentido, é importante que saibas que algúns dos devanditos provedores externos poden estar situados fóra de España.

A nivel mundial, non todos os países teñen un mesmo nivel de protección de datos, existindo algúns países máis seguros que outros (por exemplo, a Unión Europea é unha contorna segura para os teus datos). A nosa política é recorrer a provedores  confiables que, con independencia de que se atopen ou non situados na Unión Europea, adoptasen as garantías adecuadas para a protección da túa información persoal. Con todo, no apartado denominado QUE TIPO DE  COOKIES UTILÍZANSE ACTUALMENTE NA nosa PÁXINA WEB?, podes consultar as distintas Políticas de privacidade e protección de datos de cada un dos referidos provedores externos, a fin de tomar unha decisión consciente sobre a activación ou non das  cookies de terceiros que utiliza a nosa páxina web.  

3.    Finalmente, indicarche que, en función do prazo de tempo que permanecen activas, as  cookies poden ser de dous tipos:

 • Cookies de sesión: expiran automaticamente cando terminas a sesión no teu computador, “ smartphone” ou tableta. Adoitan empregarse para conservar a información necesaria mentres se che presta un servizo nunha soa ocasión.
 • Cookies persistentes: permanecen almacenadas no teu computador, “ smartphone” ou tableta durante un período determinado, que pode variar desde uns minutos ata varios anos.

2. QUE TIPO DE  COOKIES PODEMOS UTILIZAR NA nosa PÁXINA WEB?

 • Cookies Técnicas:

As  cookies técnicas son estritamente necesarias para que a nosa páxina web funcione e poidas navegar pola mesma. Este tipo de  cookies son as que, por exemplo, permítennos identificarche, darche acceso a determinadas partes restrinxidas da páxina se fose necesario, ou lembrar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por ti, como as túas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, non sendo necesaria a túa autorización respecto diso.

A través da configuración do teu navegador, podes bloquear ou alertar da presenza deste tipo de  cookies, aínda que devandito bloqueo afectará ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades da nosa páxina web.

 • Cookies de Análisis:

As  cookies de análises permítennos estudar a navegación dos usuarios da nosa páxina web en xeral (por exemplo, que seccións da páxina son as máis visitadas, que servizos úsanse máis e se funcionan correctamente, etc.).

A partir da información estatística sobre a navegación na nosa páxina web, podemos mellorar tanto o propio funcionamento da páxina como os distintos servizos que ofrece. Por tanto, estas  cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente serven para que a nosa páxina web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en xeral. Activándoas contribuirás á devandita mellora continua.

Podes activar ou desactivar estas  cookies desactivando as opcións relacionadas no teu navegador.

 • Cookies de Funcionalidade e Personalización:

As  cookies de funcionalidade permítennos lembrar as túas preferencias, para personalizar á túa medida determinadas características e opcións xerais da nosa páxina web, cada vez que accedas á mesma (por exemplo, o idioma en que se che presenta a información, as seccións marcadas como favoritas, o teu tipo de navegador, etc.).

Por tanto, este tipo de  cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que activándoas mellorarás a funcionalidade da páxina web (por exemplo, adaptándose ao teu tipo de navegador) e a personalización da mesma en base ás túas preferencias (por exemplo, presentando a información no idioma que escolleses en anteriores ocasións), o cal contribuirá á facilidade, usabilidade e comodidade da nosa páxina durante a túa navegación.

Podes activar ou desactivar estas  cookies desactivando as opcións relacionadas no teu navegador.

3. QUE TIPO DE  COOKIES UTILÍZANSE ACTUALMENTE NA NOSA PÁXINA WEB?

A continuación, procedemos a informarche sobre todos os tipos de  cookies que actualmente se utilizan na nosa páxina web e a finalidade de cada unha das mesmas:

 • Cookies propias: A única  cookie propia que se utiliza nesta web é de sesión ( SESSIONID). Unha  cookie de sesión utilízase para almacenar e recuperar os valores dun usuario. A información almacenada mantense no servidor e soamente o identificador único almacenado na  cookie será enviado de ida e volta entre o usuario e o servidor. A información almacenada no servidor permanecerá na memoria do mesmo ata que finalice a sesión. A  cookie en si non contén ningunha información persoal. Expira ao final da sesión.
 • Cookies de terceros: Utilizamos as seguintes cookies de terceiros:

o    Google Maps: para mostrar ao usuario a súa localización física na sección Contacto. As condicións deste servizo pode consultarse na seguinte ligazón: Condicións Google Maps.

o    Google Analitycs y Piwik: permítennos realizar o seguimento e análise do comportamento dos usuarios do noso sitio web. As condicións destes servizos poden consultarse nas seguintes ligazóns: Condicións Google Analitycs, Condicións Piwik.

o    Facebook, Twitter, Youtube: son aquelas que os provedores de servizos de redes sociais poden instalar cando o usuario selecciona compartir un determinado contido do noso sitio web na rede social que operan. As condicións destes servizos poden consultarse nas seguintes ligazóns: Facebook, Twitter e Youtube.

4. QUÉ PODES FACER CAS COOKIES?

Cando accedes por primeira vez á nosa páxina web, móstraseche unha xanela na que che informamos que as  cookies poden ser de varios tipos:

 • As  cookies técnicas son necesarias para que a nosa páxina web poida funcionar, non necesitan da túa autorización e son as únicas que temos activadas por defecto.
 • O resto de  cookies serven para mellorar a nosa páxina, para personalizala en base ás túas preferencias, ou para poder mostrarche publicidade axustada ás túas procuras, gustos e intereses persoais. Podes aceptar todas estas  cookies pulsando o botón ACEPTAR ou configuralas ou rexeitar o seu uso na configuración do teu navegador web.

A través da configuración do teu navegador, podes bloquear ou alertar da presenza de  cookies, aínda que devandito bloqueo pode afectar ao correcto funcionamento das distintas funcionalidades da nosa páxina web no caso das  cookies técnicas necesarias.

Por último, indicarche que, se activas  cookies de terceiros (empresas externas que prestan servizos para a nosa páxina web) e posteriormente desexas desactivalas, poderás facelo de dúas formas: usando as ferramentas de desactivación de  cookies do teu navegador ou a través dos propios sistemas habilitados polos devanditos provedores externos.

Para que che sexa moito máis fácil, a continuación relacionámosche unha serie de ligazóns ás pautas de desactivación de  cookies dos navegadores de uso común:

 

A restrición dalgunhas  cookies pode afectar ao correcto funcionamento do sitio web.

5. ACEPTACIÓN DA POLÍTICA DE COOKIES

Con cada inicio de sesión, o noso sitio web mostra información sobre a Política de  Cookies na parte inferior de calquera páxina/sección da nosa web.

#Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

 

 • Aceptar cookies: non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
 • Seguir navegando: ou moverse pola barra de desprazamento, nese caso consideramos que acepta o seu uso.
 • Solicitar más información: picando na ligazón “a nosa política de  cookies”, neste caso mostrarase este documento e, do mesmo xeito que no caso anterior, consideramos que acepta o seu uso.
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

CONDICICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN

Estas condicións aplícanse en todas as transaccións comerciais que se leven a cabo dende o sitio web:  mercarianxo. gal, sendo os participantes no devandito proceso: Asociación Rianxeira de Empresarios de Rianxo, en diante o VENDEDOR, e os clientes que demanden os nosos produtos ou servizos, en diante o COMPRADOR. Para máis información achega do VENDEDOR pode consultar o Aviso Legal, a Política de Privacidad e a Política de Cookies na nosa páxina web.

É responsabilidade do COMPRADOR ler as presentes condicións atentamente, ademais tecnicamente é imposible finalizar a compra sen que se acepten as presentes Condicións Xerais de Contratación e a Política de Privacidade. No caso de que o COMPRADOR non estea de acordo coas Condicións Xerais de Contratación nin coa Política de Privacidade, non as debe aceptar. Neste caso o COMPRADOR non poderá finalizar a compra.

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do disposto pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, ponse ao dispor das persoas usuarias a seguinte información do VENDEDOR:

Denominación social: Asociación Rianxeira de Empresarios
NIF.: G15260979
Dirección: Rúa Hospital, 14. 15920 Rianxo (A Coruña)
Teléfono: 981 866 312
E-mailinfo@mercarianxo.gal

 

2. ACTIVIDADE

A actividade relacionada coas presentes condicións fai referencia á venda  on- line de artigos e produtos para animais e mascotas, decoración e fogar, deportes, electrodomésticos, ferraxería e bricolaxe, informática e electrónica, xoguetes, náutica, papelería e librería, roupa e complementos e saúde e beleza.

 

3. INFORMACIÓN E CONTIDOS DA WEB DO VENDEDOR

Para que calquera usuario capacitado legalmente poida realizar unha compra no sitio web deberá facilitar os datos mínimos marcados cun (*). O COMPRADOR terá a opción de realizar a compra con e sen rexistro tendo, neste último caso, que volver indicar os datos cada vez que realice unha compra.

En ambos os casos, antes de finalizar a compra o COMPRADOR terá que ler e aceptar as presentes condicións e a Política de Privacidade do VENDEDOR.

Para realizar unha compra, o COMPRADOR pode elixir entre as seguintes posibilidades que lle ofrece o VENDEDOR:

 • On-line, a través do "carriño da compra"
 • On-line con recollida en tenda (o VENDEDOR facilitará o enderezo de recollida)

 

4. FORMA DE PAGO

O COMPRADOR pode elixir libremente entre os seguintes medios de pago

 • PAY PAL
 • TPV virtual 

En determinados casos e para previr posibles fraudes, o VENDEDOR resérvase o dereito de solicitar a un cliente unha forma de pago concreta no caso de que non se acredite fidedignamente a identidade do COMPRADOR ou no caso de tivese algún problema co pago en anteriores compras.

 

5. IMPOSTOS APLICABLES

O VENDEDOR especifica claramente o prezo e os impostos correspondentes aplicables dos produtos ou servizos ofrecidos desde o seu sitio web. Devanditos impostos correspóndense cos impostos vixentes para os produtos ou servizos seleccionados e ademais están suxeitos ás leis do territorio de actuación.

 

6. GASTOS E PRAZOS DE ENVÍO

O COMPRADOR pode seleccionar a forma de envío de entre as diferentes posibilidades que o VENDEDOR lle ofrece en función do destino do envío:

 • Recollida en tenda gratuíta.
 • Envío a domicilio
  • 15920,15928,15983,15984,15985: entrega no mesmo día facendo o pedido antes das 12:00h en días laborables (tempo máximo de entrega 48 horas).
  • A calquera punto da Península: prazo de entrega de 72 horas máximo en días laborables.

O COMPRADOR será informado dos gastos de envío antes de finalizar o seu pedido, unha vez que complete os seus datos persoais e o seu código postal.

O VENDEDOR pode traballar con diferentes empresas de transporte dependendo das características do produto e do destino do mesmo. A data de entrega dependerá da dispoñibilidade do produto seleccionado polo COMPRADOR e da zona de entrega. Antes de finalizar a compra, o COMPRADOR é informado dos gastos de envío e do prazo de entrega no caso de ser superior ó habitual.

Dita información é facilitada pola empresa de transporte ao VENDEDOR. De todos os xeitos, esta información poderá variar en función das circunstancias concretas de cada pedido, comunicando o VENDEDOR devanditos cambios ao COMPRADOR e tendendo este último a posibilidade de anular o pedido sen ningún tipo de custo.

Para cambios, póñase en contacto con info@mercarianxo.gal.

 

7. RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR

O VENDEDOR responsabilízase de:

 • Ofrecer información veraz sobre os produtos que oferta no seu espazo web.
 • Enviar o produto seleccionado polo COMPRADOR nos prazos fixados pola empresa de transportes, non tendo ningunha responsabilidade no caso de que a empresa de transportes modifique devanditos prazos ou sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo COMPRADOR debido á imposibilidade da entrega do produto por parte de empresa de transportes.
 • Garantir ao COMPRADOR a posibilidade de anular o seu pedido en calquera momento e sen ningún custo sempre que a anulación comuníquese antes de que o pedido fose posto ao dispor do transportista para o seu envío.
 • Garantir o correcto estado do produto antes do envío do mesmo.
 • Prestar toda a axuda necesaria ao COMPRADOR, a condición de que sexa posible, para liquidar calquera problema alleo ás responsabilidades do VENDEDOR relacionados coa empresa de transportes, a garantía do produto e a devolución do mesmo.
 • Vender produtos incluídos dentro do marco legal de comercialización español.

 

8. OBRIGACIÓNS DO COMPRADOR

O COMPRADOR comprométese a:

 • Facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido e a mantelos actualizados en todo momento.
 • Gardar de forma confidencial e coa máxima dilixencia as súas claves de acceso persoal ao noso sitio web.
 • Facilitar unha dirección de envío onde se poida realizar a entrega do pedido en horario laboral.

Aceptar as presentes Condicións Xerais de Contratación xa que garanten a correcta finalización da transacción comercial entre o VENDEDOR e o COMPRADOR.

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

O COMPRADOR dispoñerá dun prazo de catorce días desde a recepción do pedido para realizar a devolución do produto adquirido. Pode haber certos produtos que non permitan devolución ou ben que o prazo sexa distinto pola súa propia natureza. A excepción atopámola en produtos perecedoiros.

Outros exemplos de produtos que non se poden devolver son os que veñan precintados e fosen  desprecintados, os que non sexan aptos para devolverse por razóns de saúde ou hixiene, así como por protección de dereitos de autor.

As revistas ou xornais non se poderán devolver, ao tratarse de produtos de gran periodicidade.

Para a devolución dun pedido:

 1. Deberás encher o Formulario de Devolucións que poderás descargar eiquí e envialo por correo electrónico a info@mercarianxo.gal.
 2. Enviar o pedido a:

Asociación de Empresarios de Rianxo

Calle Hospital, 14

15920 Rianxo (A Coruña)

 

Os gastos de devolución corren por conta do COMPRADOR.

No caso de que as devolucións se fagan  presencialmente na sede da  ARE Asociación Rianxeira de Empresarios, a devolución non ten ningún custo engadido para o COMPRADOR. O enderezo é o seguinte:

Asociación de Empresarios de Rianxo

Calle Hospital, 14

15920 Rianxo (A Coruña)


En ambos os casos, unha vez que se reciba o pedido de devolución, faremos unha comprobación dos produtos devoltos para confirmar que estes chegan en óptimas condicións antes de proceder ao reembolso dos importes, sendo os gastos de envío non  rembolsables. Procederemos a realizar a devolución dentro dos 10 días laborables seguintes á recepción do pedido de devolución.

Os produtos obxecto da devolución deberán conservar a súa precinto ou embalaxe orixinal e non poderán ser usados. O VENDEDOR está obrigado a devolver o diñeiro ao mesmo método de pago efectuado polo COMPRADOR.

Se se dá o caso de que o produto enviado non se corresponde co produto adquirido polo COMPRADOR, o VENDEDOR comprométese a retirar este produto e a enviarlle o produto correcto asumindo todos os gastos derivados deste erro polo VENDEDOR.

Así mesmo, os produtos terán unha garantía que será a especificada polo fabricante. No caso de que o produto teña algún problema de fabricación ou sufra algunha avaría como consecuencia dalgún defecto de fabricación, pasado o período establecido para as devolucións, o VENDEDOR non será responsable dos gastos de envío do produto nin do arranxo ou substitución do mesmo, aínda que tentará solucionar o problema poñéndose en contacto co fabricante ou distribuidor para ver as diferentes solucións posibles e co obxectivo de carrexar o menor problema ao COMPRADOR.

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de artigos da nosa tenda pode contactar connosco a través do email: info@mercarianxo.gal, o telefónicamente: 981 86 63 12 / 628 48 60 75

 

10. CAMBIOS DE TALLA

O primeiro cambio de talla é gratuíto. Se se equivocou coa talla no seu pedido ofrecémoslle o servizo de cambio de talla (servizo gratuíto para primeiro cambio polo mesmo produto).

 1. Contácte con info@mercarianxo.gal e infórmenos. Poñerémonos en contacto con vostede e tramitarémoslle o seu troco no caso de que estea dispoñible a talla solicitada. No caso de que non estea dispoñible a talla, o COMPRADOR decidirá se quedar co produto ou devolvelo seguindo a Política de Devolucións.
 2. En caso de cambio, deberá ter o pedido preparado e  empaquetado de forma similar a como o recibiu. Un mensaxeiro levaralle o novo pedido no que se incluirá a etiqueta de devolución e vostede debe entregarlle o que quere devolver na mesma entrega.
 3. Debe pegar no paquete a etiqueta de devolución que vén na súa nova mercadoría.
 4. O produto debe estar sen usar, en perfectas condicións e coa súa embalaxe orixinal.

 

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

A relación entre o VENDEDOR e o COMPRADOR rexerase pola normativa española vixente.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar


CONDICICIÓNS DE USO HOSTALARÍA

AVISO LEGAL IMPORTANTE

A sección de Hostalería incluída dentro de MERCARIANXO. GAL, réxese polos Avisos Legais,Política de Privacidad e a Política de Cookies da nosa páxina web. Unicamente se fai distinción nas presentes Condicións de Uso. Por favor, lea atentamente estes termos e condicións antes de realizar un pedido por teléfono a través da nosa páxina web.

1. INTRODUCIÓN E A NOSA FUNCIÓN

Ofrecémoslle un servizo mediante o cal vostede poderá consultar menús de RESTAURANTES e contactarlles por teléfono para realizar pedidos de comida escollendo entre un servizo a domicilio ou para recoller no propio RESTAURANTE que aparece en MERCARIANXO. GAL. O contrato vinculante para a adquisición e compra de produtos é entre vostede e o RESTAURANTE no que se realice o seu pedido.

2. ACCESO E CONDICIÓNS DA PÁXINA WEB

Vostede poderá visitar e acceder á sección de hostalaría sen necesidade de rexistrar os seus datos.

3. ¿CÓMO FACER UN PEDIDO Ó RESTAURANTE?

 1. Chame por teléfono ao RESTAURANTE e indique os produtos que desexa. Indique ademais de se se trata dun pedido para recoller no RESTAURANTE ou para entregar no domicilio.
 1. Está obrigado a facilitar a información que o RESTAURANTE lle solicite en relación ao seu pedido: nome completo, dirección e teléfono. Ademais, deberá indicar no momento da chamada se desexa realizar o pago en efectivo ou tarxeta no momento da entrega.
 1. O restaurante facilitaralle unha hora estimada de recollida ou entrega. Por favor, teña en conta que é un tempo aproximado e pode sufrir leves variacións ou atrasos, así como estar preparado ou chegar antes do previsto.
 1. Modificación ou cancelación do seu pedido: unha vez que vostede confirmase o seu pedido por teléfono, non poderá cancelalo. Se desexa modificalo, vostede poderá poñerse en contacto co RESTAURANTE. Con todo, non podemos garantir que o RESTAURANTE vaia a estar de acordo cos seus cambios, xa que poden ter iniciada a preparación do seu pedido.

4. PREZO E PAGO

- IVE/IVE e gastos de envío: os prezos serán os indicados na carta. Estes prezos inclúen o IVE/IVE pero exclúen os gastos de entrega de 3€, que se engadirán ao importe total debido no seu caso se vostede optase pola entrega a domicilio en lugar da recollida.

- Fixación de prezos incorrecta: no caso de que un menú conteña un prezo incorrecto, MERCARIANXO. GAL non se fai responsable e non estará obrigado a entregar o pedido ao prezo incorrecto inferior nin a compensarlle pola incorrección no prezo.

- Métodos de pago: no caso dos pedidos con entrega a domicilio, o pago dos pedidos poderase realizar mediante tarxeta de crédito ou de débito ou ben en efectivo no momento da entrega do pedido. No caso da recollida, rexerase polas condicións de cada RESTAURANTE. 

5. ATENCIÓN Ó CLIENTE

O responsable da Atención ao Cliente do seu pedido é o propio RESTAURANTE co que vostede faga o pedido. Con todo, MERCARIANXO. GAL tratará de dar solución a calquera problema que puidese ter co seu pedido. Pode poñerse en contacto co noso servizo de atención ao cliente a través do teléfono ou correo electrónico:

Teléfono: 981 86 63 12 / 628 486 075

E-mail: info@mercarianxo.gal

Horario: L- J 8:30 a 14 h. - 15:00 a 17:30 h.

V 8:30 a 15:30 h.

Tamén pode facelo a través do formulario de contacto habilitado en: https:// mercarianxo.gal/contacto/

Teña en conta que o contrato vinculante para a adquisición e compra de produtos é entre vostede e o RESTAURANTE no que realice o seu pedido. Así mesmo, teña en conta que non temos ningún control sobre os RESTAURANTES e sobre a calidade dos produtos ou servizos que ofrecen, e que non podemos facernos cargo de ningunha responsabilidade ou indemnización que puidese corresponder ao RESTAURANTE.

6. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

- Información da web: a pesar de que MERCARIANXO. GAL trata de garantir que a información nesta páxina web sexa correcta, non podemos asegurar que sexa precisa ou completa. O contido desta páxina web poderá non atoparse actualizado e MERCARIANXO. GAL non pode comprometerse a que o estea. A información contida é facilitada polos RESTAURANTES e é responsabilidade súa facilitarnos as actualizacións.

- Alerxias, dietas e outra información dos menús: cando un RESTAURANTE empeza a traballar con MERCARIANXO. GAL, é a súa responsabilidade provernos de datos actualizados sobre a súa carta. Nós incluímos esta información nunha páxina dentro da nosa web. Cando esta inclúe información sobre alerxias ou outro tipo de especificación dietética, replicamos esa información de maneira exacta tal e como aparece no menú do restaurante. Se tes algunha preocupación sobre alerxias, intolerancias ou algunha outra preferencia dietética, debes sempre contactar directamente ao RESTAURANTE para verificar se a comida que vas elixir se adapta ás túas necesidades.

- Accións e omisións do restaurante: A relación xurídica correspondente á entrega e compra dun pedido de comida é entre vostede e o RESTAURANTE co que realiza o seu pedido. Non temos ningún control sobre as accións ou omisións de ningún RESTAURANTE. Mediante o uso da web, vostede acepta e recoñece, sen carácter limitativo, que:

• non ofrecemos ningunha garantía de que os produtos solicitados a un restaurante vaian ser de calidade satisfactoria ou adecuada na súa opinión, e que non nos responsabilizamos diso.

• os tempos estimados de entregas e recollidas son proporcionados polos restaurantes e son só estimacións. Nin nós nin os restaurantes garantimos que os pedidos serán entregados ou estarán dispoñibles para a súa recollida dentro de devanditos tempos estimados. 

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario ou visitante recoñece que todos os elementos contidos ou utilizados en MERCARIANXO. GAL (imaxes, software ou textos, código fonte, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, etc.) están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de MERCARIANXO. GAL ou ben dos seus asociados ou adheridos á plataforma, e comprométese a respectar tales dereitos, sen que poida entenderse que o uso ou acceso aos servizos que se ofrecen atribúa ao usuario ou visitante dereito algún sobre esta información. Non se poderá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar enxeñería inversa, distribuír, alugar, prestar, poñer a disposición, ou permitir o acceso ao público a través de calquera modalidade de comunicación pública de ningún dos elementos referidos no parágrafo anterior, sen a autorización de MERCARIANXO. GAL ou dos seus asociados ou adheridos titulares dos dereitos correspondentes. Os asociados ou adheridos ceden a MERCARIANXO. GAL, a título gratuíto, os dereitos de reprodución, distribución, transformación e comunicación pública, en todas as posibles modalidades, do texto, audio, fotografías e/ou obras audiovisuais que envíe por calquera medio e pola duración máxima actualmente prevista na lei para a protección dos dereitos cedidos e con facultade de cesión a terceiros. Esta cesión de dereitos sobre a obra inclúe a autorización para a posta ao dispor do público por calquera medio dixital ou físico existente, para a súa publicación ou inclusión en bases de datos ou en soportes de MERCARIANXO. GAL. O remitente destes contidos garante ser titular dos dereitos de propiedade intelectual que cede e, por tanto, manterá indemne a MERCARIANXO. GAL fronte a calquera reclamación de terceiros derivada do incumprimento da citada garantía. MERCARIANXO. GAL decidirá sobre a idoneidade deses contidos a efectos da súa publicación e poderá adaptalos e adecualos ao formato idóneo para a súa publicación, ou retirar ou denegar a súa publicación.